: : : : علمى : : : :

Wednesday, October 01, 2014


چرچيل می‌گويد هيچ نيرويی مانند اسلام عقب نگهدارنده يک ملت نيست.

چرچیل:  اسلام  نه تنها يک دین فلج کننده توسعه اجتماعی، بلکه دین حامی نظامی گری و برده داری و مخالف علم و پیشرفت است.

اهمیت سخنان چرچیل نخست وزیر انگلستان قدمت آن است که سال‌ها پیش از شیوع اسلام افراطی برزبان این دولتمرد برجسته آمده؛ یعنی یکصدوپانزده سال پیش چرچیل در بخشی از سخنان معروف خود در سپتامبر1899 میلادی می‌گوید:  مصائبی که اسلام به پیروانش تحميل کرده به راستی وحشتناک و فراسوی پندار آدمیست.
اسلام در پیروان خود تعصب‌های کورکورانه به وجود آورده و آنان‌را مانند کسانی که به بیماری‌های هاری دچار شده باشند به مرض دیوانگی کشانده است.   خرد و درایتشان را برای درک حقایق زندگی کرخ وبی حس میکند؛ ومسلمانان این حالت را برای خود سرنوشت الهی دانسته و برای خود گریزی از آن نمی‌بیند.

امروز اثار وحشت‌آور دین اسلام را(115 سال پیش) در مسلمانان بسیاری از کشورها میتوان مشاهده کرد.  این افراد در نتیجه نهادینه کردن اصول و احکام اسلام در افکار خود به سرسری نگاشتن زندگی عادت می‌کنند.  روش‌های کشاورزی در این کشورها وا‌پس مانده و شیوه‌های بازرگانی نا استوا گردیده و امنیت مالی در جایی که پیروان اسلام حکومت یا زندگی کنند ایجاد نمی‌شود؛ پیوسته یک حس نفسانی فاسد زندگی مسلمانان را از موحبت‌های زندگی و همچنین از شأن والای انسانی محروم کند.
هر زنی باید به صورت کالایی مطلق به شکل همسر یا صیغه به مردی تعلق داشته باشد؛ واین امر تا زمانی که اسلام حاکمیت دارد، الغای کامل بردگی را به تاخیر می‌اندازد.
فرد مسلمان ممکن است به در نگرش شخصی وانسانی دارای خصائل والا و ارزشمندی باشد ولی نفوذ احکام و قوانین این دین رشد افرادی که به این دین ایمان داشته باشند را فلج خواهد کرد
؛ به گونه کلی میتوان گفت اسلام واپسگرانه ترین نیرویی است که در دنیای ما وجود دارد.

متن اصلی را به انگليسی در آدرس زير ببينيد: