: : : : علمى : : : :

Tuesday, October 26, 2010

شيوع و گسترش بيماری جذام در گور اما رضا

از آيت الله واعظ طبسی، (سلطان مشهد) سئوال ميشود که:
چرا از شيوع امراض مختلف، از جمله بيماری جذام، در گور ثامن الائمه جلوگيری نميشود؟

پاسخ: آيا ميدانيد که بخاطر طواف بيماران از گور، در نانواخانه ثامن الائمه چندين نفر، از جمله خود من، نان ميخورند؟!http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/diseases/skin_hair/skin/2007/1/28/32086.html