: : : : علمى : : : :

Friday, May 28, 2010


راستی چه می‌شد اگر ...

اگر همه‌ی دکترهای ايران اعتصاب می‌کردند .... آنروز فاجعه می‌شد

اگر همه‌ی مهندسين ايران اعتصاب می‌کردند - .... آنروز فاجعه می‌شد

اگر همه‌ی رفتگران ايران اعتصاب می‌کردند - .... آنروز فاجعه می‌شد

اگر همه‌ی نجارها، لوله‌کشها، شيشه‌بُرها، برقکارها، و کارگران ايران اعتصاب می‌کردند آنروز فاجعه می‌شد

و اما .....

اگر آخوندهای ايران اعتصاب می‌کردند ..... آنروز ايران گُلستان می‌شد شادی و نشاط به ايران و ايرانی باز می‌گشت - خُرافات ازبين می‌رفت - آنروز آغاز ترقی و پيشرفت ايران می‌بود.

آيا بغيرازاين است که اين آخوندها و آفت‌الله‌ها، موجودات غير ضرور، مفت‌خور و زالوی اين جامعه می‌باشند؟

برگرفته از سخنرانی استاد بهرام مشيری

28 ژانويه 2010

www.bahrammoshiri.com