: : : : علمى : : : :

Saturday, May 30, 2009

در انتخابات ! جمهوری آخوندی، به کی رأی بدهيم ؟ ...سايت استاد بهرام مشيری

http://www.bahrammoshiri.com/home/?page=home