: : : : علمى : : : :

Sunday, February 01, 2009

راستی چه می‌شد اگر ...

اگر همه‌ی دکترهای ايران اعتصاب می‌کردند – .... آنروز فاجعه می‌شد
اگر همه‌ی مهندسين ايران اعتصاب می‌کردند - .... آنروز فاجعه می‌شد
اگر همه‌ی رفتگران ايران اعتصاب می‌کردند - .... آنروز فاجعه می‌شد
اگر همه‌ی نجارها، لوله‌کشها، شيشه‌بُرها، برقکارها، و کارگران ايران اعتصاب می‌کردند – آنروز فاجعه می‌شد
و اما .....
اگر آخوندهای ايران اعتصاب می‌کردند – ..... آنروز ايران گُلستان می‌شد – شادی و نشاط به ايران و ايرانی باز می‌گشت - خُرافات ازبين می‌رفت - آنروز آغاز ترقی و پيشرفت ايران می‌بود.
آيا بغيرازاين است که اين آخوندها و آفت‌الله‌ها، موجودات غير ضرور، مفت‌خور و زالوی اين جامعه می‌باشند؟

برگرفته از سخنرانی استاد بهرام مشيری
28 ژانويه 2009

http://www.bahrammoshiri.com/home/?page=home