: : : : علمى : : : :

Sunday, August 17, 2008

بررسی انقلاب 57
توسط استاد بهرام مشيری
بخشهای بعدی (2 الی 6 ) اين مصاحبه را در اينجا ملاحظه بفرماييد.

آزادی ... سروده‌ هادی خرسندی

دیدی اندر بهار آزادی ........ خشک شد لاله زار آزادیآمد آزادی و چه آمدنی ....... یکنفر هم سوار آزادی !.....
جای بلبل نشست جغد سیاهبر سر شاخسار آزادی
در زمان قدیم شاهی بود واقعاً شاهکار آزادی
کارهای عجیب میفرمودتا نماید مهار آزادی
زانطرف داد شیخی از خارجبه همه راهکار آزادی
ملتی برد مشت خود بالازد به کوچه هوار آزادی
آرزو داشت تا بیاسایدجانب سایه سار آزادی
خلق ِ آبستن ِ ز استبدادداشت الحق ویار آزادی
آمد آن شاه و گفت بشنیدماز شماها شعار آزادی
من از امروز میکنم تأمینهمه جور اعتبار آزادی
امتحانات ثلث اول شدآمد آموزگار آزادی
ثلث دوم شریف امامی بودسومی تیمسار آزادی
این یکی منکر هیاهو شدگفت اینک نوار آزادی!
چه زمستان زمهریری بودبه امید بهار آزادی
تا سرانجام روی کار آمدمرد خدمتگزار آزادی
خان لر بود و داشت اصل و نسباهل ایل و تبار آزادی
چشم و دل سیر ِ کاخ و خادم و مالپاکباز قمار آزادی
آشنا با دموکراسی غربخبره در کارزار آزادی
عزت سالها مبارزه راکرد یکجا نثار آزادیگفت نعلین بدتر از چکمه ستمایه ی انزجار آزادی
گفت: ملت! مخور فریب طرفکه کشد عکس مار آزادی!
ملت اما فریب را میخوردمثل شام و ناهار آزادی
ای دریغا که بود مستعجلدولت بختیار آزادی
پس برفتند پای طیارهملت بیقرار آزادی
ناگهان سنگ از آسمان آمدشد شکسته تغار آزادی
آمد آزادی و چه آمدنییکنفر هم سوار آزادی!
رفت یکراست سوی قبرستانشیخ عمامه دار آزادی
بر بلندی نشست و صادر کردکلمات قصار آزادی
گفت لاکن مع الاسف هجمهنشه در گیرودار آزادی
گفت فحشا نباشه امت ماقُر نشه از فشار آزادی
گفت من آب و برق مجانیمیدهم در کنار آزادی
گفت من میزنم به این دولتیک چک آبدار آزادی
دولتی میکنم خودم تعییندر خور حال زار آزادی
میدهم دست مرد بازرگانکه دهد خواروبار آزادی
بعد معلوم شد که پیشاپیشکنده چاه منار آزادی
خواند و شاید نخواند بی الحمدفاتحه بر مزار آزادی
از همان روز هم مسلم شدکه تمام است کار آزادی
هرچه از مغز انقلابی بودجمع شد در حصار آزادی
این ز صابون پزی استقلالآن ز میدان بار آزادی
هرچه لات محله بود شدندهمگی پاسدار آزادی
کامیون های چرس و بنگ آمدبهر خلق خمار آزادی
کامیون های قلوه سنگ آمداز پی سنگسار آزادی
رو به شیپور تعزیه آوردآنکه میزد سه تار آزادی
کرد خورشید انقلاب غروبتیره شد روزگار آزادی
مثل اینی که استالین آمدچون فنا شد تزار آزادی
سرد شد آش و از درخت پریددر همان لحظه سار آزادی
ریسمانی که بافت ملت ماشد طنابی به دار آزادی
تیتر اعدام خویش را میزدروزنامه نگار آزادی
بود کمتر ز سرعت توقیفسرعت انتشار آزادی
نوجوانان به گورها بردندآرزوی دیار آزادی
ای دریغا که بود از ما دورایستگاه قطار آزادی
بدترین دیکتاتوری آمداز پی انتظار آزادی
زن آزاده زیر چادر رفتدیده اش اشکبار آزادی
دست آخر هزار تومان شدهفت تومان دلار آزادی
توسن اقتصاد را آقاداد فتوا: حمار آزادی!

برگرفته از سايت اصغر آقا