: : : : علمى : : : :

Saturday, July 12, 2008

نبرد با جهل و تيرگی
استاد بهرام مشيری
ناجی ايران و ايرانی

ديگر سخنرانی‌های استاد بهرام مشيری را در اينجا ببينيد

تنها ملت شيعه جهان