: : : : علمى : : : :

Tuesday, December 25, 2007

هراسناک‌ترین چیز برای دین و انسان دینخو، منطق و عقل سلیم است.

رسوو ولتر - فيلسوف فرانسوی


جن‌های زمان ما !

http://www.elfyourself.com/?id=1797889662