: : : : علمى : : : :

Sunday, August 26, 2007

نگاهداری و مراقبت از ديسک‌ها
CDو DVD

ديسک‌ها جديد می‌توانند بين 25 الی 50 سال عمر داشته باشند
در صورتيکه موارد زير به دقت رعايت شوند:

- نور خورشيد به ديسک‌ها نرسد و در محلی خشک و خنک نگاه داری شوند

- گرما و همچنين رطوبت باعث ازبين رفتن اطلاعات روی ديسک می‌شوند

- ديسک‌ها را در اتومبيل گرم و زير آفتاب قرار ندهيد

- سعی کنيد اثر انگشت روی قسمت ضبط شده (پُشت‌) ديسک نگذاريد

- هيچ گاه ديسک را با سمت ضبط شده آن، روی زمين قرار ندهيد

- دقت شود تا خراشی در سمت ضبط شده ديسک ايجاد نشود

- برای پاک کردن گرد و غبار و يا اثر انگشت از روی ديسک،
يک قطره مايع ظرفشويی را در يک استکان آب مقطر
(يا آب جوشيده) حل کنيد وسپس با يک پارچه نرم نخی،
محلول را به نرمی از مرکز ديسک به اطراف کشيده و
ديسک را پاک کنيد؛ سپس ديسک را بطور کامل خشک کنيد.

- برای برداشتن خراش، ديسک را با مقداری خميردندان معمولی
(و بدون مايع سفيد کننده) با پارچه‌ی نرم نخی (مانند عينک پاک کن)
از مرکز ديسک به اطراف چند بار بکشيد تا خراشها بتدريج ازبين بروند؛
سپس ديسک را بطور کامل با آب بشوييد و خشک کنيد.

* فيلم کوتاهی را هم که در همين زمينه تهيه شده می‌توانيد در اين سايت به زبان انگليسی ببينيد.






در اخبار بود که با سهمیه‌‌بندی بنزین، خر هم در ایران گران شد.
گفته میشود که نرخ خرها براساس درجه‌‌بندی تعیین شده.

استاندارد نرخگذاری خرها

شنیدم در وطن خر هم گران شد
به قیمت جزو از ما بهتران شد

به خرها رتبه دادند و مدارج
لیاقت‌های آنها امتحان شد

خری که ناشی است و تازه کار است
بهایش مثل طلاب جوان شد

خری که عرعرش دائم بلند است
برابر با آخوند روضه‌خوان شد

خری که فربه است و چاق و چله
به قیمت آیت‌الله خران شد

خری که بيش از اندازه خر است او
بلانسبت به نرخ رهبر است او


هادی خرسندی – سايت اصغر آقا