: : : : علمى : : : :

Thursday, March 22, 2007

حجاب ممنوع

اخيراً بدنبال مباحثی داغ پيرامون حجاب، نقاب و برقه و چند پرونده شکايت به دادگاه از جانب دانش آموزان يا معلمينی که می‌خواهند با حجاب در مدرسه حاضر شوند، دولت انگلستان لايحه‌ای تصويب کرده است که به معلم اختيار می‌دهد که در صورتی که حجاب را از نظر بهداشتی، ايمنی يا آموزشی مانع تشخيص دهد، پوشيدن آن را ممنوع کند.

اکنون چند سال است که مساله حجاب يا ميزان و شکل حجاب در مدارس به معضلی در جامعه انگلستان بدل شده است. چند ماه پيش اين بحث بشکلی داغ در جامعه مطرح شد و موضوع بحث و مناظره‌های بسيار راديو و تلويزيونی قرار گرفت. اين بحث ها پيشينه اين لايحه جديد است.

آذر ماجدی، رييس سازمان آزادی زن، که در اين چند سال اخير بارها در مصاحبه‌های راديويی و تلويزيونی در مورد حجاب و لزوم ممنوعيت آن برای دختر بچه‌ها شرکت داشته است، امروز در يک گفتگويی با راديو بی بی سی در اين مورد صحبت کرد.

آذر ماجدی گفت من از موضع منافع کودک به مساله نگاه می‌کنم. مذهب بايد امری خصوصی باشد. حجاب بايد بطور کلی برای دختر بچه‌ها ممنوع باشد. حجاب مانع رشد سالم و شاد فيزيکی و روحی دختران است. شرکت آنها را در ورزش بسيار محدود می‌کند، آنها را از جامعه جدا و ايجاد انزوا می‌کند. حجاب موجب محروميت دختر بچه‌ها از يک زندگی شاد، طبيعی و سالم است و به آنها صدمات بسياری ميزند. سپردن اين تصميم و اختيار به معلمان نادرست است و يک استاندارد دوگانه ايجاد می‌کند. در شرايطی که فشار مذهبی و باصطلاح رهبران مذهبی زياد باشد، معلمين در مقابل حجاب نخواهند ايستاد و تمکين می‌کنند. به اين خاطر حجاب بطور کلی بايد برای دختر بچه‌ها ممنوع شود.

از آذر ماجدی پرسيده شد که اگر يک زن مسلمان به شما بگويد شما که هستيد که برای من تصميم بگيريد، من می‌خواهم حجاب داشته باشم، شما چه می‌گوييد؟
آذر پاسخ داد. من در مورد کودکان صحبت می‌کنم. يک زن بزرگسال
اگر ميخواهد بردگی را انتخاب کند، مجاز است؛ اما کودکان نبايد مجبور باشند که هيچ مذهبی را رعايت کنند. آنها بايد بتوانند وقتی بزرگسال شدند در مورد مذهب تصميم بگيرند. کودکان بايد مصون باشند. من خواهان ممنوعيت حجاب برای کودکان هستم.

سازمان آزادی زن
20 مارس 2007