: : : : علمى : : : :

Sunday, March 04, 2007

هسته

خيرانديش – روزنامه کيهان لندن

خانمی از طايفه اهل علم که در خارج از ايران تدريس می‌کند و هرسال يک‌بار با استفاده از تعطيلات دانشگاهی به وطن مألوف سرمی‌زند، اخيراً از سفری به تهران بازگشته است.

او می‌گويد هرگز جامعه را اين گونه دستخوش ابتذال و انحطاط نديده بودم؛ در ايران، گويی قباحت يکسره معدوم و وقاحت معمول شده است. ادب و نزاکت را خدابيامرزد؛ سگ صاحبش را نمی‌شناسد؛ حکومت که درهرکشوری سرمشق رفتاری جامعه است، رسم هتاکی، فحاشی، تعدی، تجاوز، دروغ، ريا، بی‌حيائی، بی‌قانونی، دريدگی و حدناشناسی به مردم می‌آموزد، و مردم افسار گسيخته در حالی که به ريش حکومتگران می‌خندند و چغندر بار آنها نمی‌کنند در رابطه باخودشان هم ازدست وزبان يکديگر درامان نيستند، خلاصه اين که روز وانفساست و يوم يفرّالمرء مِن اَخيه.


خانم باآنکه در خارج از ايران شغل خوب و درآمد خوب و زندگی آرام و قرين رفاه دارد، رابطه عاطفی خودرا، به قول آقای نوری‌زاده، با " خانه پدری" حفظ کرده است همچنانکه با خانه موروثی در سفر به ايران نظمی هم به باغ و باغچه و طاق و طاقچه اين خانه می‌دهد.
از خاطرات سفر اخيرش يکی هم اين است:

در اتاق مشغول کارهای خانگی بودم که از حياط منزل صدای سازوضرب شنيدم، درست مثل اين که يک دسته مطرب دوره گرد، درحال نواختن يک آهنگ شهرنويی وارد خانه شده باشند. کنجکاوانه سرک کشيدم و از کارگری که در باغچه کار می‌کرد پرسيدم چه خبر است.
قهقهه‌زنان جواب داد: " هيچی، خانوم! راديوست ... برنامه سياسی پخش می‌کنه ... ببين چی می‌گه!"
و راديو را آورد نزديک پنجره، دامبال و ديمبل که فرو کشيد، گوينده بالهجه پائين شهری شروع کرد به نمک ريختن:
" چند روز پيش گيلاس خورده بوديم، پشتش دل درد گرفتيم؛ رفتيم پيش دکتر، گفت بايد تنقيه کنی؛ تنقيه کرديم؛ شيکممون عمل کرد، مقداری هسته دفع شد، آخه گيلاسارو با هسته خورده بوديم؛ حالا می‌گرديم دنبال " دکتر برادعی" که متخصص هسته‌س ... بناس بديم هسته‌هارو آزمايش کنه"!


کارگر زد زيرخنده و من دلم به‌هم خورده بود ازآن راديو، از آن سياست، ازآن گوينده و حتا ازآن کارگر بدبخت که بااين گونه خوراک فکری دستپخت حکومت به اصطلاح اسلامی تغذيه می‌شود....


به اين خانم عزيز گفتم ای کاش حاکمان کشور امام زمان به اندازه آن گوريل باغ وحش ژاپن شعور داشتند و از همان هسته هم چيزی می‌آموختند.
گفت چگونه بود آن حکايت؟


گفتم، چندين سال پيش يک آژانس توريستی جمعی از هموطنان را برای سيروسياحت به شرق دور برده بود؛ در ژاپن به تماشای باغ وحش رفتند؛ جلو قفس گوريلها، هنگامی که راهنمای باغ وحش مشغول توضيح دادن بود، يکی از توريستها يک حبه خرما به داخل قفس انداخت؛ گوريل خرما را از زمين برداشت، عوض اين که به دهان بگذارد به مقعد خود فرو بُرد و سپس آن را بيرون آورد و خورد.
توريستها متحير شدند و توضيح خواستند؛ راهنما گفت سال گذشته يکی از بازديدکنندگان يک هلوی درشت به اين گوريل تعارف کرد؛ گوريل هلو را گرفت و به دهان گذاشت و بلعيد؛ اما هسته هلو در موقع دفع شدن ماتحتش را زخمی کرد و چندروزی درد می‌کشيد؛ از آن پس محتاط شده است؛ هرميوه هسته‌داری که به دستش می‌رسد، ابتدا آزمايش می‌کند و با کاليبر خودش می‌سنجد تا مطمئن شود دفع کردنش نيز به همان راحتی است که بلعيدنش!
Wednesday, February 28, 2007

سوالات چهار جوابی، ولی فقيه و استخدام در مملکت امام زمان.
طنزنوشته‌ای از اسد مذنبی

به دنبال انتشارات سوالاتی بکر و در نوع خود بی‌نظير که با استفاده از آخرين روش‌های هاراکيری (خودکشی به سبک سامورايی) جهت استخدام معلم توسط وزير آموزش و پرورش، طراحی شده بود اعتراضات گسترده متقاضيانی که از پس اين سوالات برنيامدند را برانگيخت. مسلمانان جهان نيز که جمهوری اسلامی برای رتق و فتق امور آنان بوجود آمده اعتراض خيلی شديد اللحن خود را به گوش جمهوری اسلامی رساندند.

متقاضيان استخدام اعتراض کرده‌اند که اگر رهبر جمهوری اسلامی از پس اين سوالات برآمد، ما از خير استخدام می‌گذريم.

در پی اين اعتراضات گسترده، وزارت آموزش و پرورش سوالات را تغيير داده و برآن شد تا با طرح سوالاتی درباره رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم بر وجهه رهبر غريب الشان حکومت بيفزايد و هم از دامنه اعتراضات بکاهند، البته وزارت آموزش و پرورش به حوزه‌های علميه نيز اعتراض کرده که چرا کفن پوشان خود را به خيابانها نفرستادند تا تومنی دو سنت برنرخ اين وزارتخانه در بازار بورس بحران سازان افزوده شود!

و اما متن سوال‌های چهارجوابی جديد جهت استخدام، يا بزبان لاتين گزينش، در مملکت امام زمان:


ولی فقيه در ميان ديکتاتورهای جهان مقام سوم کسب کرد يعنی مدال برنز گرفت، اين به چه معناست؟
الف – ولی فقيه دوپينگ کرده
ب – داوران حق کشی کرده‌اند، بايد اول می‌شد
ج – ديکتاتورهای جهان غلام ولی فقيه هستند
د – شرايط انتخاب ملکه زيبايی ديکتاتورهای جهان عادلانه نيست


ولی فقيه کداميک از موارد زير را بيشتر دوست دارد؟
الف – جمعيت انبوه
ب- هواپيمای سلطان برونئی
ج – ميکروفون
د – دشمن


دشمن چه جايگاهی نزد ولی فقيه دارد؟
الف - بهترين دوست است
ب- هميشه حلال مشکلات نظام است
ج – وجودش برای بقای نظام الزامی است
د – نقش اکسيژن در حيات ولی فقيه بازی می‌کند


اگر آمريکا و اسرائيل نبودند ولی فقيه به چه کسی فحش می‌داد؟
الف – به خودش
ب – به اطرافيانش
ج – به مردم
د – به برج ايفل و مجسمه آزادی


ولی فقيه فعلی درمقايسه خود با امام راحل فرمودند:
الف – حضرت امام از من ترشرو تر بودند اما من وقيح ترم
ب- امام راحله بی‌سواد بود اما خط قشنگی داشت
ج – من از امام راحل پولدارترم اما خر حضرت امام بيشتر می‌رفت
د- امام راحل بيشتر پرت و پلا می‌گفت اما صدای من قشنگ تراست


قانون از نظر ولی فقيه چيست؟
الف – سازی است که می‌توان آنرا درهر دستگاهی نواخت
ب – ساز بد آهنگی است
ج – قانون بايد غيرقانونی شود
د - ولی فقيه با اين ساز ميانه‌ای ندارد


ولی فقيه کشتيبان سياست خارجی جمهوری اسلامی است، اين کشتی اکنون چه وضعيتی دارد؟
الف – به گل نشسته است
ب – کشتی سوراخ است
ج – کشتی سکان ندارد و دور خودش می‌چرخد
د – کشتيبان از علم دريانوردی اطلاع ندارد


ولی فقيه با چه دستی پول به حسن نصرالله می‌دهد؟
الف – با دست راست
ب – دودستی
ج – دوانگشتی
د – می‌چسباند توی پيشانی وی


مهر ولايت فقيهی در کدام قسمت بدن ولی فقيه پنهان است؟
الف – توی زبانش
ب- توی کله‌اش
ج – توی قسمت تحتانی
د – توی چفيه‌اش


ولی فقيه در چه حالی اصلا ديده نشده؟
الف – فکر کردن و انديشيدن
ب – در حال ديد زدن
ج – در حال حرف حسابی زدن
د – در حال کشيدن ...


از امام راحل بعنوان معمار جمهوری اسلامی نام می‌برند، رهبر فعلی چه نقشی در جمهوری اسلامی دارد؟
الف – نقشه کش است
ب- سرکارگر است
ج – دلال و بنگاهی است
د – مقاطعه کار و بساز و بفروش است


ولی فقيه در خوردن کداميک از موارد زير کسی را با خود شريک نمی‌کند؟
الف – مال مردم
ب – درآمد نفت
ج – درآمد ايران خوردو و بنياد مستضعفان
د – هيچکدام


اگر ولی فقيه انيشتين شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
الف – نسل دانشمند ورخواهد افتاد وعلم و دانش تا قيامت عزادار خواهد بود
ب – ولی فقيه دانشمند خواهد شد اما آدم نخواهد شد
ج – در جايزه نوبل را تخته خواهند کرد
د – دانشمندان کفن پوش به خيابان‌ها خواهند ريخت و در دانش را گل خواهند گرفت


ولی فقيه کدام قسمت از گوسفند را بيشتر دوست دارد؟
الف – دنبلان
ب – جيگر
ج – سينه و ران
د – يه جای ديگه


طوطی چه خصوصياتی دارد که ولی فقيه ندارد؟
الف – تقليد کردن
ب – هفت رنگ بودن
ج – جيغ زدن
د – در قفس زيستن


عقل چه مفهومی برای ولی فقيه دارد؟
الف – چيز بدرد نخوری است
ب – باعث دردسر است
ج – مثل دوا تلخ است
د- ولی فقيه از همه بيشتردارد (عقل کُل است)


خِرد و دانش چه مزه‌ای برای ولی فقيه دارد؟
الف - تا حالا از آن نچشيده
ب- مزه تلخکی و چای شيرين
ج – می‌شود بعنوان مزه پای بساط استفاده کرد
د – خيلی بی مزه است


اگر ولی فقيه عاقل شود چه اتفاقی در منظومه شمسی رخ خواهد داد؟
الف – شش ميليارد انسان و چندين ميليارد موجود فضايی ديوانه خواهند شد
ب- ولی فقيه را خواهند دزديد
ج – خدا استعفا خواهد داد
د – خورشيد و منظومه شمسی به ايشان تعظيم خواهند کرد

کداميک از گزينه‌های زير از خصلت خروس است که با ولی فقيه سازگار نيست؟
الف – کثرت آميزش با سفها
ب- قلدری و مال مردم خواری
ج - ناموس پرستی
د – قد قد کردن زيادی

ولی فقيه در مقايسه خود و حضرت يوسف فرمودند:
الف – يوسف يک زليخا داشت اما من مليون‌ها زليخا در فلسطين ولبنان دارم
ب- زليخای يوسف عاشق جمال يوسف بود، زليخاهای من عاشق جيب من هستند
ج – يوسف را برادران در چاه انداختند اما من برادران را در هلفدونی انداختم
د – من و يوسف هر دو از الاغ سواری به شاهی رسيديم


چه خصوصياتی ولی فقيه دارد که بقيه رهبران دنيا ندارند؟
الف – بی خيالی
ب – دشمن شناسی
ج – استعداد خدا دادی در گند زدن
د – دانش بی حد و اندازه سياسی