: : : : علمى : : : :

Wednesday, December 13, 2006

تحفه


 


یاور استوار 


 


در « مدح » برادر دکتر محمود احمدی ئزاد رییس جمهور مکتبی!


 


این تحفه که احمدی نژاد است


با دانش و عقل در تضاد است


 


با کینه و جنگ یار ِ غار است


با منطق و صلح در عناد است


 


دیهیم  و قبای این ریاست


بر کله و قامتش گشاد است


 


آن هاله‌ی نور‌پاش ِ قدیس


بر زخم ِ جهالتش ضماد است


 


گندیده کدوی پوچ ِ بی‌مغز


نقشینه حباب ِ پر ز باد است


 


هان! عقل مگوی ، بار ِ هیزم


یا کوه ِ یخی درانجماد است


 


دریوزگی‌ی مقام ِ « رهبر »


بی شک کمی از سرش زیاد است


 


تا میهن ما به همت ِ شیخ –


          - سرشار ز بنگ و اعتیاد است -


                            - بازارِ ِمکاره‌ی جهالت -            


                                      - شایای رییس ِ بی‌سواد است!


شیادی و مکر و مارگیری


بس رایج و رو به ازیاد است


 


صد دکه‌ی ابلهی‌ست بر پای


دکان ِ خِرد ولی کساد است


 


از سکه فتاده بارِِ ِ دانش -


خرمهره‌نمای این بلاد است


 


سودای خرافه گرم و پر سود


هنگام ِ مریدی و مراد است


 


از مکتبِ رهبر آمده‌ست این


جاماند ِ امام ِ زنده‌یاد است!


 


 


۲۸ آبان ۸۴


 


Yavar.ostvar@gmail.com

دلقکها