: : : : علمى : : : :

Friday, February 03, 2006

پوستر ناب محمدی!

اين ميراث خواران امام و پيغمبر و اين متوليان حرمت شکن امامزاده های اسلامی خودشان مطالب "ضاله!" را اشاعه ميدهند؛ حالا آن مقاله دارد دست به دست ميگردد و کارتون های حضرت محمد مطبوعات غربی را برداشته.
يک سايت اينترنتی هرچه تصوير و نقاشی و کارتون و انيميشن! (واقعاًها) از پيغمبر مسلمين گيرآورده گذاشته روی اينترنت، از جمله يک پوستر تبليغاتی آلمانی است که جبرئيل دارد محمد را ميبرد پيش خدا.
نفهميدم تبليغ چه دوائی است و چه خاصيت دارد و ربطش به خدا و پيغمبر چيست.هرکس ميداند به هر زبان و الفبا راهنمائی کند لطفاً.
اين هم آدرس اون سايت لعنتی که انشاالله با يک کليک همه شان بروند جهنم. (البته هيچ کارتونيستی نميتواند از اسلام و پيامبرش آبرو ببرد آنطور که اين رژيم ها و آن رهبرها و ائمه جمعه و بن لادن و ملاعمر و آنهائی که جلوی دوربين سر انسان ها را ميبرند، برده‌اند.)
هادی خرسندی

http://www.zombietime.com/mohammed_image_archive/

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^