: : : : علمى : : : :

Sunday, December 25, 2005سال نو مسيحی مبارکروی تصوير با لا را کليک کنيد تا پاپا نوئل و ارکستر آهوها بحرکت درآيند؛ صدای بلندگو را باز کنيد و با کليک کردن بروی يکايک آهوها ارکستر را رهبری کنيد.