: : : : علمى : : : :

Wednesday, August 24, 2005

عمامه گذاشت تا كَله بردارَد

آخوند احمد جنتى مى‌گويد: ما خربزه مى‌خوريم و پاى لرزش هم مى‌نشينيم
البته سال هاست كه او و همپالكى‌هايش خربزه مى‌خورند اما مردم ايران پاى لرزش مى‌نشينند و آقايان علما!! جايشان گرم است و نرم و خيالشان راحت!

آخوندهاى دربار قاجار هم كه پادشاهان قاجار را وادار كردند به جنگ روس بروند و كفار را قلع و قمع كنند و گفتند سپاه امام زمان همراه آنهاست... خودشان كه به جبهه نمى‌رفتند، در مخده‌هاى مخملين خود لم مى‌دادند و ورد مى‌خواندند و هنگامى كه سپاه «ايمان»! از لشگر كفر شكست خورد و هفده شهر قفقاز را تسليم كفار كردند، گناه را گردن مرد دلاورى چون عباس ميرزا انداختند كه با آن حقه بازها ميانه‌اى نداشت و مدعى شدند كه ايمان درستى نداشت و حضرت به او يارى نرساند!

حالا هم در ماجراى اتم، با صداى خروس مانندش مى‌گويد: اين اروپائى‌ها و آمريكائى‌ها عقل ندارند و از خداوند مى‌خواهد كه به حق محمد و آل محمد به آنها عقل بدهد و معلوم نيست با اين ياوه‌ها كه مى‌بافد خودش مى‌داند عقل چيست و فرداى حادثه، رونشان خواهد داد!

همشهرى ما خم شده بود و با لبش از جوى آبى، آب مى‌خورد، يكى رسيد و گفت:
-اين جور آب نخور، عقلت كم مى‌شود
سربلند كرد و پرسيد: عقل چيه؟! ....
گفت: بخور جانم، بخور....

راستى را كه سعدى بزرگوار ما قرن‌ها پيش، اين جماعت را چه خوب شناخته بود كه فرمود:

به آدمى نتوان گفت ماند اين حيوان
بجز عمامه و دستار و نقش بيرونش
بگرد در همه اسباب و مُلك هستى او
كه هيچ چيز نيابى حلال جز خونش

شرنگ – روزنامه نيمروز

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

خطای چشم !
به دايره قرمز رنگ مرکزی خيره شويد، در همان حالت سر خودرا به جلو و عقب حرکت دهيد، تا دايره‌های بزرگ را به حرکت در آوريد.

به صفحه بالا خيره شويد . . . . . تا نقطهای سفيد را به رنگ سياه ببينيد.

به صفحه بالا خيره شويد و با حرکت سر امواج متحرک را ببينيد.