: : : : علمى : : : :

Tuesday, June 14, 2005

سخنانی از بزرگان بی خدا:


 


دين نوعی بيماری روانی است در سطح جهانی ...... ولتر


بی خدائی گناه معدودی انسان هوشمند است ........ ولتر


خوشگذرانی جاودانی میتواند تعريف عملی جهنم باشد ...... برنارد شاو


تعصب، فرزند نادانی است ...... ويليام هنرليت


خدا کمدينی است که تماشاگران جرئت خنديدن به او را ندارند ..... ايج منکن


از کسی که خدايش در آسمانهاست بر حذر باش ...... جرج برنارد شاو


خداشناسی، دانش دروغ های آسمانی است ...... بوکانين


خدا را باور ندارم، زيرا موجودی افسانهای را باور ندارم ..... کلارنس دارو


دين اختراع دولتهاست برای ساکت کردن ملتها ...... کری تياس


دستگاه مذهب، مرگبارترين دشمن علم است ...... تامس هاکسلی


همه دينها ساخته و پرداخته انسانند ........ ناپلئون


دين هميشه دشمن علم، انديشه، و پژوهش بوده است ...... اينگرسل


 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||