: : : : علمى : : : :

Saturday, June 04, 2005

دمکراسی در ايران به سود جهانست

دکتر شاهين فاطمی - کيهان لندن

يکی از خصوصيات مبارزه بيست و شش ساله با جمهوری اسلامی عدم شرکت مؤثر آزاديخواهان غير ايرانی در اين تلاش بوده است. با آنکه نظام جمهوری اسلامی از نخستين روز تسلط برارکان قدرت تا امروز يکايک اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر را زيرپا گذاشته، هزاران نفر را به جوخه اعدام سپرده، ميليونها ايرانی را مجبور به جلای وطن نموده و خلاصه کلام کشور را به خاک و خون کشيده است، هنوز که هنوز است چهره نامبارکش آنطورکه بايد و شايد به جهانيان معرفی نشده است. و يا بهتر بگوئيم آن عکس العملی که اين جنايات مستوجب آنست در جوامع بين‌المللی بويژه در اروپا ديده نمی‌شود.

کجا هستند آن تظاهرات چندصد هزار نفری دراعتراض به سنگسار زنها، اعدامهای غيرقانونی، شکنجه، قتل و هزاران جنايت ديگر که اين رژيم مرتکب شده است؟ مسلما هرکسی برای خود پاسخی به اين سئوال دارد و دليل و علتی را موجب اين بی‌اعتنايی و بی‌خيالی وجدان عمومی جهانيان نسبت به جنايات جمهوری اسلامی اقامه خواهد کرد.

مثلا بايد پرسيد آيا جنايات رفسنجانی و شرکاء طی اين مدت بيست و پنج سال بيشتر بوده است يا جنايتهای امثال پينوشه؟ درست است که اين گونه رفتار ضدانسانی نه قابل سنجش است و نه قابل مقايسه، اما بازهم اندکی انصاف می‌تواند راهنمای صادقی باشد . وجدان بشريت عليه اعمال پينوشه برانگيخته شده است و نام او با نام شکنجه‌گران و جنايتکاران تاريخی همرديف شده است اما اکبرهاشمی بهرمانی (رفسنجانی سابق) نامزد رياست جمهوری می‌شود و حتی يک روزنامه خارجی هم يادآورگوشه‌ای از جنايات او نمی‌شود. بايد پرسيد چرا و سعی کرد علت اين قصور را يافت و در جبران آن کوشيد. تا چنين نکنيم نخواهيم توانست افکار عمومی جهانيان را دراين مبارزه با خود همراه کنيم.

ما نيازمند حمايت افکارعمومی هستيم زيرا حکومتهای اروپايی غالبا در پی منافع اقتصادی خود به هرساخت و پاختی تن خواهند داد در حالی که اگر افکار عمومی کشورشان، روزنامه ها، مفسرها، برنامه‌های تلويزيونی آنها را از معامله و همکاری با رژيمهای آدمکش و ضدانسانی منع کنند آنها هرگز دراين مسير حرکت نخواهند کرد.

خوشبختانه چند گاهی است که سازمانهای غير انتفاعی و پاره‌ای از احزاب سياسی اروپايی به مسائل ايران علاقمند شده‌اند. احتمالا اين خود يکی از نخستين ثمرات تلاش مداوم هموطنان برونمرزی می‌باشد.

يکی از بزرگترين تريبونهايی که تاکنون دراختيار مخالفان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته در هفته اول ماه ژوئن به همت مبارزان ايرانی در مقر پارلمان کشور سوئد برقرار خواهد شد. در چنين فرصتهايی بايد سعی کنيم کلامی در خورگفتن داشته باشيم. اگر فرصتی بسيار استثنايی پديد می‌آيد و تعداد کثيری از سياستمداران سرشناس اروپايی و آمريکايی، بويژه نمايندگان پارلمان اروپا مجتمع می‌شوند تا به سخنان ايرانيان ناراضی «dissidents » گوش فرا دهند، بايد سعی شود از چنين فرصتها حداکثر استفاده بدست آيد. آنچه بيش از همه قابل اهميت است و درهر برخوردی با هر آزاديخواه غير ايرانی می‌توان مطرح کرد جنبه بين‌المللی مخاطرات تداوم حيات جمهوری اسلامی است.

طی سالهای اخير بارها ديده‌ايم که خارجيها شکايتهای خودشان را عليه جمهوری اسلامی در چهار بخش عرضه کرده‌اند:

مسأله اتمی برای آنها از درجه اول اهميت برخوردار است.آنها نگران هستند که اگر چنين سلاحی به دست جمهوری اسلامی بيفتد نه تنها منطقه بلکه صلح جهانی در مخاطره قرار خواهد گرفت. رجز خوانيهای سران رژيم بويژه شخص رفسنجانی در اين مورد چندان قابل اعتنا نيست. او بارها از تريبون نماز جمعه در دانشگاه تهران اسرائيل را با «بمب اسلامی» تهديد کرده و گفته است اگر روزی بمب اتمی اسلامی آماده شود اسرائيل نابود خواهد شد در حالی که دنيای اسلام فقط با لطمات قابل جبرانی جان سالم بدر می‌برد.

با چنين سخنان غيرمسئولانه و رجزخوانيهای باب طبع آخوندهای کوچه و بازار، آينده و سرنوشت يک ملتی در دست بی کفايت امثال اين آقاست و آنوقت پاره‌ای متعجب می شوند که چرا دنيا پيگير پرونده اتمی ايران شده است.

مسأ‌له دومی که برای خارجيها حائزاهميت است پشتيبانی ايران از تروريسم بين‌المللی است. امسال گزارش وزارت خارجه آمريکا رژيم ايران را بزرگترين حامی بين المللی تروريسم معرفی کرد. اطلاق اين عبارت به نظامی که هرچند سال يکبار تروريستهای سراسر جهان را برای برگذاری «انترناسيونال تروريستها» جمع آوری و پذيرايی می‌کند و خود اصل و ريشه‌اش را مديون تروريسم است چندان دور از انصاف نيست!

مسأله سوم دنيا با ايران دخالتهای بی‌رويه و زيانبخش اين حکومت در روند صلح ميان اعراب و اسرائيل است. از قرار گزارشهای مطبوعاتی اسناد و مدارک غيرقابل انکاری وجود دارد حاکی از اين امرکه ايران با استفاده از تروريستهای دست پرورده خود و ساير گروههای مورد حمايتش از هيچگونه تلاشی برای عقيم ساختن جريان وتلاش برای پيشگيری از ايجاد صلح درمنطقه خودداری نمی‌کند.

چهارمين و آخرين ايرادی که آمريکا و ساير کشورهای غربی بر نظام اسلامی می‌گيرند عدم رعايت موازين حقوق بشر در مورد شهروندان ايرانی است. ظاهرا اين مهمترين مسأله برای ما ايرانيها، از نظر بيگانگان در درجه چهارم اهميت قراردارد. اين عدم بينش و درک حضرات، برای خودشان، همچنان که در سطورزيرين خواهيم ديد، بسيارگران تمام شده است. اگر آنها اينقدر از واقعيات فضای سياسی ايران به دور نبودند مرتکب چنين اشتباهی نمی‌شدند.

بايد به آنها خاطر نشان کرد که نه تنها مسأله حقوق بشر را نبايد در مرتبه چهارم اهميت قرار دهند بلکه اگر مسائل حقوق بشر و رعايت موازين دمکراسی درست اجرا شوند و در ايران حکومت دمکراتيک دلخواه مردم وجود داشته باشد، ديگر مسائل به خودی خود منتفی می‌شوند.

زمانی که درکشور دمکراسی برقرار باشد و حاکميت در دست مردم باشد دولتها نمی‌توانند خودسرانه دهها ميليارد دلار سرمايه کشور را هزينه ماجراجوييهای سياسی کنند، پايگاهها و آزمايشگاههای جيمزباندی زيرزمينی بسازند و به هيچکس هم پاسخگو نباشند. بايد به خارجيها يادآور شد که اگر در ايران حقوق بشر رعايت شود و دمکراسی حکمفرما باشد ديگر تروريستها درچنين کشوری منزل و مأوايی نخواهند داشت. در کشوری که حقوق بشر رعايت شود و دمکراسی حکمفرما باشد و مطبوعات آزاد باشند هيچکس نخواهد توانست مخفيانه با سوء‌استفاده از سرمايه ملی درکشور لبنان ارتش خصوصی در اختيار داشته باشد و هروقت اراده کرد به آنها دستور بمبگذاری و خرابکاری بدهد و باج ستانی کند.

بطور خلاصه بايد به خارجيها تفهيم کرد که هيچگونه قول و قرار و تعهدی ازطرف اين نظام قابل اعتماد نيست. حکومتهايی که به ملت خود شبانه روز دروغ می‌گويند و عهد شکنی می‌کنند چگونه می‌توانند در مورد تعهدات بين‌المللی خود صادق باشند؟

مذاکره، با اين نظام اتلاف وقت است و برقول و قرارهای آنها دل بستن بی‌فايده و بسيار پرزيانست. عوض چهارمورد فوق، بايد خارجيها را متقاعد کرد که تنها اصل چهارم کافيست. اگر آنها روی رعايت حقوق بشر و اعاده دمکراسی پافشاری کنند، سه مورد ديگر تامين شده خواهد بود . زمانی که ملت ايران بر مقدرات خود در چهارچوب يک نظام دمکراتيک حاکم شود، ماجراجويی، تروريسم و بازی با آتش اتمی از اين ديار رخت خواهد بست.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬


Friday, June 03, 2005

باز، ارچه گاهگاهى، بر سر نهد كلاهى
مرغان قاف دانند، آئين پادشاهى


سرانجام، شيخنا «اكبر» دواى تلخ را سركشيد و وارد ميدان شد و از جمله گفت كه: «... حضور رهبر مدير انقلاب (يعنى خامنه‌اى) مايه اطمينان و آرامش جامعه اسلامى و انقلابى ماست»! .... ولى من مى‌آيم و چنين و چنان مى‌كنم و مردم هم به صد زبان مى‌گويند:
اگر صد سال در مشكى زنى دوغ
همان دوغ است و آن دوغ است و آن دوغ

يك «اكبر» ديگر هم كه دلاورانه، چهره واقعى اين «اكبر» را به همگان نماياند، سال‌هاست در سياهچال آن «اكبر»، بيمار ولى استوار برآنچه گفته است، ايستاده است و پرواى جان ندارد و پاى‌بند شرف انسانى است. البته كه «آخوند»‌هاى حاكم، صندوق‌ها را پرخواهند كرد و آن كه را مى‌خواهند، درخواهند آورد... ولى هوشيارى ملى و شركت نكردن در اين بازى مكرر، مى‌تواند از چشم جهان دور نماند و دست كم فرانسه و آلمان را كه در كنار روس و انگليس مدعيان تازه مردم ايران هستند و مدافع آخوندها، اندكى شرمنده سازد كه بعيد به نظر مى‌رسد... اينها چندين برابر دوران شاه، با آخوندها معامله دارند و مى‌چاپند و فربه مى‌شوند.

«توخولسكى» شاعر و طنزنويس مشهور آلمانى كه كنايات نيشدار او نه تنها در قرن حاضر بلكه در قرن گذشته هم، رقيب نداشته است و شديدترين ضربه‌ها را بر نازى‌هاى آلمان و حكومت هيتلر وارد آورده است و سرانجام نيز، جانش را در راه اعتقادات شريفش گذاشته است مى‌نويسد:
-... اين بخش از زمين به خود مى‌بالد‎/ و مى‌تواند هم به خود ببالد...
آدميزاد در اروپا افتخار مى‌كند:
آلمانى باشد، فرانسوى باشد، انگليسى باشد....
آلمانى نباشد، فرانسوى نباشد، انگليسى نباشد
و هم اوست كه مى‌گويد: سياست آلمان، بهره بردارى اقتصادى به كمك قانون است، آلمان‌ها به همه چيز تن مى‌دهند اگر منفعتى در آن ببينند.
و نيچه مى‌گويد كه: حافظه‌ام مى‌گويد، من اين كار را كرده‌ام‎/ اما غرور من فرياد مى‌زند: امكان ندارد من چنين كارى كرده باشم... ولى سرانجام غرور من مغلوب حافظه‌ام مى‌شود.

شرنگ – روزنامه نيمروز

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Tuesday, May 31, 2005

از آنچه که گفته‌اند – روزنامه نيمروز

"امام زمان دلخور است"
على مشكينى امام جمعه قم، در خطبه هاى نمازجمعه كه از راديوى ايران پخش شد، ضمن انتقاد از عدم وقوع اجماع نامزدهاى راست، پيشنهاد كرد: از همه كسانى كه مورد تأييد شوراى نگهبان قرار مى‌گيرند، خواهش مى‌كنم دور هم بنشينند و از بين خود يك نفر را انتخاب كنند و به مردم معرفى كنند و مردم هم به او رأى بالا و دندان شكن بدهند تا كشور پيشرفت كند.
مشكينى اضافه كرد: من انتظار دارم به زودى مردم از دودكش محل اجتماع آنان دود سفيد براى وحدت و همدلى مشاهده كنند، اگر از اختلاف آقايان به آينده كشور ضررى برسد، امام زمان ناراحت و مردم، بى عقيده خواهند شد.

"اختلاط دختر و پسر مثل نجاست لباس نمازگزار است"
به گزارش ايسنا، طباطبايى امام جمعه اصفهان گفت: اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها هيچ فلسفه و توجيه علمى و عقلى ندارد و كسانى كه بر اين امر تكيه مى‌كنند بگويند كه آيا اختلاط از نظر علمى و رشد جسمى پيشرفت حاصل مى‌كند يا سطح دينى و اعتقادى دانشجويان را افزايش مى‌دهد.
به گفته امام جمعه اصفهان، فساد در جامعه مانند نجاست در لباس نمازگزار است كه هنگام نماز و در نبود آب بايد تا آنجا كه امكان دارد لباسهاى نجس را از خود جدا كند، در جامعه كنونى نيز اگر امكان ريشه كنى فساد نيست بايد تا آنجا كه امكان دارد آن را كم كرد و يكى از راه هاى كم كردن فساد جداسازى دختر و پسر در دانشگاههاست.

"رشوه خواررئيس شوراى شهر شد"
متهم به جعل اسناد و اخذ رشوه، رئيس شوراى شهر كرج شد. به گزارش خبرنگاربازتاب از كرج، در سالروز پيام خامنه‌اى مبنى بر مبارزه با مفاسد اقتصادى، يكى از متهمان به جعل و اخذ رشوه در شوراى شهر كرج كه چندى پيش توسط دادسراى جرايم اقتصادى بازداشت شده بود، به سمت رياست اين شورا انتخاب شد. انتخاب اين عضو شورا كه با ۵ رأى مثبت از مجموع ۹ رأى اعضاى شورا صورت پذيرفت، در حالى است كه چندين پرونده قضائى براى اين عضو شورا شكل گرفته و در دست رسيدگى است. به نوشته بازتاب آگاهان امور شهرى بر اين باورند كه اين انتخاب، جهت تحت فشار قرار دادن دستگاه قضائى و روبه رو كردن اين قوه با مردم به جهت تبرئه عضو مذكور است.

"ماده مخدر جديد در ايران"
به نوشته سايت دريچه ماده جديد مخدرى به نام پان پراك از طريق استان سيستان وبلوچستان، از كشورهاى افغانستان و پاكستان، وارد ايران شده است. اين ماده كه در ميان جوانان به پان شهرت يافته است، دو نوع دارد. نوع اول آن پان محلى است كه ماده‌اى غليظ و سرخ رنگ و دست ساز است و از برگ درختى مخصوص تهيه مى‌شود و با افزودن چند ماده اعتيادآور به آن، نوعى شادى و شعف ساختگى به افراد استعمال كننده دست مى‌دهد.
اين ماده درروزنامه‌هاى باطله و كاغذهاى مثلث شكل توسط پاكستانى هاى مقيم استان سيستان و بلوچستان تهيه و بسته بندى مى‌شود. نوع دوم پان ممتاز است كه در بسته‌هاى كوچك مربع شكل به صورت گرد مسى رنگ است كه بعد از قرار گرفتن در دهان به صورت مايعى سرخ رنگ و غليظ در مى‌آيد.

???????????????????????????????????????????????