: : : : علمى : : : :

Wednesday, April 27, 2005

گام دوم به سوی ثبات سياسی و دموکراسی در عراق

دکتر شاهين فاطمی - کيهان لندن

برای اولين بار در تاريخ عراق و خاور ميانه يک کُرد به‌عنوان رئيس جمهوری عراق انتخاب شد و شروع به کار کرد. اين خبر آنقدر برای کُردهای سراسر منطقه مسرت‌انگيز تلقی شده است که در مهاباد جمهوری اسلامی از شادی مردم نگران شده و از تظاهرات کُردها در اين مراسم جلوگيری کرد.

تلويزيون عراق مراسم انتخابات و برگزيدن جلال طالبانی را مستقيماً پخش کرد و صدام حسين نيز در زندان اين مراسم را از تلويزيون مشاهده کرد.

اين انتخاب برای يک رهبر کُرد که بيشترين زمان عمرش را در يک دوره چهل ساله به شورشهای مسلحانه مکرر عليه دولت بغداد سپری کرده است، پيش از آزادسازی عراق حتی قابل تصور هم نبود.

پس از انتخابات تاريخی عراق در روز ۳۰ ژانويه گذشته، با انتخاب رئيس جمهور و دو معاون وی که يکی شيعه و يکی سنی است، پيروزی ديگری نصيب ملت رنج‌کشيده عراق شد.

جلال طالبانی رئيس جمهور ۷۳ساله عراق در اولين سخنرانی خود که پس از انتخابش از سوی مجمع ملی عراق، ايراد کرد متعهد شد عراق جديد به الگويی برای دموکراسی و ثبات در خاور ميانه تبديل شود. وی گفت رئيس جمهوری عراق در واقع مدافع تماميت و منعکس‌کننده خواستهای ملت عراق است. وی قول داد که کلمه ديکتاتوری از اذهان ملت عراق پاک شود.

با انتخاب طالبانی به‌عنوان رئيس جمهور و غازی عجيل‌الياور رئيس جمهور موقت پيشين و عادل عبدالمهدی به‌عنوان دو معاون رياست جمهوری، قدمهای تازه‌تری در مسير توسعه دموکراسی در عراق برداشته شده است.

بر اساس توافقهای موجود، ابراهيم الجعفری به‌عنوان نخست‌وزير موقت از حزب اکثريت وابسته به گروههای شيعه انتخاب شد. قدم بعدی، نوشتن قانون اساسی نوين برای عراق است.

مجمع ملی عراق در حقيقت دو وظيفه بسيار مهم به‌عهده گرفته است. از سويی بايد تا انجام انتخابات برای پارلمان آينده، مرجع قانونگذاری و نظارت در امر حکومت باشد و از سوی ديگر در نقش مجلس مؤسسان مسؤول نوشتن قانون اساسی جديد است. اين قانون اساسی قرار است پس از پايان سال جاری ميلادی به‌تصويب مجمع ملی برسد و سپس در يک رفراندوم سراسری مورد تصويب ملت عراق قرار گيرد.

همه مشتاقان آزادی و دموکراسی قدم به قدم پيشرفتهای چشمگير ملت عراق را در اين مسير بسيار مشکل تعقيب و تأئيد می‌کنند. آنچه امروز در عراق و افغانستان به آزمايش گذاشته شده است چيزی کمتر از آينده دموکراسی در خاورميانه ديکتاتور زده و غارت شده نيست.

هر يک از اين پيشرفتها همانند خنجری است بر قلب ديکتاتوری آخوندها. بيهوده نيست که در عوض تبريک گفتن به ملت عراق، آقای خامنه‌ای از مديران بانکهای مرکزی کشورهای منطقه که در تهران گردآمده‌اند، خواستار شده است که هرچه در توان دارند در راه به شکست کشاندن طرح جرج بوش (در دموکراسی برای خاور ميانه) بکوشند.

آقای خامنه‌ای حق دارد، زيرا وی نيک می‌داند که پيروزی دموکراسی در کشورهای همسایه ايران به‌مثابه ناقوس مرگ است برای نظام استبدادی موجود.

==========================================

رويای کوسه بزرگ