: : : : علمى : : : :

Sunday, March 28, 2004

با تهديد شهردار برلين،
شهردار تهران متهم به قتلی، كه به دفاع از ترور ميكونوس برخاسته


در سالگرد ترور رهبران كُرد ايران در رستوران ميكونوس در شهر برلين آلمان، قرار بود در مقابل اين رستوران مراسمی به ياد بود قربانيان و محكوميت ترور و خشونت سياسی برگزار شود؛ مقامات امنيتی آلمان، با توجه به رويدادهای تروريستی اسپانيا و شرايط ويژه امنيتی، بسياری از اجتماعات سياسی سطح شهرها متوقف ساخته است كه اين تصميم شامل حال مراسم يادبود قربانيان ترور ميكونوس نيز شد.

برپا كنندگان مراسم تصميم گرفتند لوحی تهيه كرده با عنوان "در اين مكان رهبران كُرد ايران توسط جمهوری اسلامی ترور شدند" بر سر در رستوران ميكونوس نصب كنند.
بدنبال اين تصميم، شهردار حزب الهی تهران "احمدی نژاد" كه خود از جمله اعضای شبكه های ترور و يکی از متهمين پرونده ترور دكتر سامی وزير بهداشت دولت بازرگان و پزشك مخصوص آيت الله منتظری، در يك اظهار نظر تهديد آميز، شهردار برلين را تهديد كرده است كه از نصب اين تابلو بر سر در رستوران ميكونوس جلوگيری كند.
البته، او تصور كرده است در آلمان هم قانون يعنی آنچه يك نفر امر كند نه آنچه بعنوان قانون در پارلمان تصويب شده است؛ اين كه تهديد شهردار منصوب شورای 5/2 درصدی شهر تهران (شورای تهران با اين ميزان رای مردم تهران تشكيل شده است) چه اطلاع و انتظاری دارد به خود او مربوط است، چرا كه شهرداری، قوه قضائيه، پارلمان، دولت، رئيس جمهور و هر نهاد كوچك و بزرگی در آلمان تابع قوانين اين كشور است نه تابع تمايل اين يا آن فرد سياسی و يا قضائی.

ظاهرا شهرداری تهران يا درجريان سير پرونده دادگاه ميكونوس نيست و يا فراموش كرده است فشارهای سياسی و اقتصادی سنگينی از سوی جمهوری اسلامی، در سالهائی كه چنين در تنگنای افكار عمومی داخل و خارج كشور نبود به آلمان وارد آمد تا پرونده ميكونوس بسته شود، اما چنين نشد و شد آنچه كه در گزارش ميكونوس در سايت پيك نت می خوانيد.===================================================
Thursday, March 25, 2004

پرچم ايران که باشد ازسه رنگ
هر سه رنگش را مجزا کرده
اند

سرخ آن خون شهیدان
است وبس
سبز آن
 را  شال ملا  کردهاند

از سفيدش ساختند عمامه ها
کلّهء خررا درآن جا کرده
اند؟